Vid Sjöbergasjön i Ynglingarum mitt i Skåne ligger vår gård Eirlöfsholm


Sjöbergasjön

Sjöbergasjön en vacker sommardag. Vid sjön finns fornlämningar från stenåldern. Det är bra fiske i sjön och gott om fridlysta flodpärlmusslor. Här rinner också Vramsån upp. I den kan man hitta den sällsynta jättemöjan.


Skog

Certifiering

Vi köpte gården 2014 och började med att dubbelcertifiera skogsbruket enligt FSC och PEFC. Skogscertifiering är ett frivilligt åtagande för uthålligt skogsbruk med särskilda miljöhänsyn. Det finns välskötta planteringar av gran, tall, lärk, björk och asp samt stora områden med ädellövskog.


Poppel

EU-logotyp

Vi har planterat energiskog i form av poppel på en del av åkermarken. Energiskogen binder luftens koldioxid och mot­verkar på så sätt den globala uppvärmningen av jorden med alla de problem detta för med sig. När energi­skogen skördats kan den förbrännas och ersätter då fossila bränslen. Projektet har delfinansierats av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.


Träda

Resten av åkermarken ligger i träda. Den ska slås av en gång om året, tidigast den 1 juli. Trädan gynnar den biologiska mångfalden och många fåglar häckar i det höga gräset.


Gårdscentrum

Gårdscentrum har gamla anor. Ursprungligen var boningshuset en skånelänga som byggts om flera gånger. Ekonomibyggnaderna har också ändrats efter tidens krav. Senaste nybyggnationen var på 1950-talet då fastigheten fick ett nytt stall.

Jaktenrätten är utarrenderad. På markerna finns vildsvin, rådjur, dovhjort, räv, grävling, hare och ibland någon älg. Vid sjön hittar man gräsänder och svanar och över allt svävar gladan och ormvråken.


Ägarlängd

Vi har sammanställt en ägarlängd från laga skiftet till nutid. Där berättar vi också lite om gårdens historia. Den finns på länken Ägarlängd för Ynglingarum 5:5, 5:8, 5:9 och 4:10.


Årskrönikor

2014

Gården övertogs i oktober och vi började med att borra efter vatten. Vi installerade också en jordvärmepump som en del i vår strävan att leva miljövänligt genom att minska vår energikonsumtion. Lite mindre underhållsarbete på bostadshuset hann vi också med. Jakten annonserades ut och kontrakt skrevs med en arrendator. Taggtråds­saneringen på ägorna påbörjades. Den är upplagd på en femårsplan.

2015

Detta år röjdes och gallrades på olika ställen i skogen. Vi fick fin sjöutsikt från bostadshuset. På en del av åkermarken planterade vi energiskog (poppel). Ett par dåliga tak på ekonomibyggnaderna tätades. De får läggas om helt när ekonomin tillåter. När vintern närmade sig hade vi fullt uthyrt till husvagnar och båtar. Stormen Gorm drabbade oss inte så hårt men några träd tog den ner. Värre var det för en granne. En gammal bok på tomten slets upp med rötterna och la sig över taket. En av årets sista dagar fick vi glädjande besked från Jordbruksverket. Vi hade beviljats gårdsstöd och förgröningsstöd för att vi planterat energiskog och lagt en del av marken i träda.

2016

Under sommaren har vi målat fönster på stallet och bättringsmålat en del på boningshuset där vi också installerat en ny hydrofor. Efter förröjning under våren gjordes en omfattande gallring i skogen på sensommaren. Nettot av gallringen bidrog till att vagnslidret, som vi använder till vinterförvaring av husvagnar, fick ett nytt tak som var klart på årets mörkaste dag den 21 december. Energiskogen har utvecklats väl och vi har förberett för plantering av mer energiskog. Taggtrådssaneringen har också gått bra och nu vid halvtid har vi sanerat ungefär fyra av fem kilometer stängsel.

2017

Tidigt på våren, i början av april då vädret var mycket milt, planterade vi 5 ha energiskog i form av poppel. Sedan kom vintern tillbaka och vi var oroliga för att de små plantorna skulle frysa bort men de klarade sig och växte bra under sommaren. Nu har vi sammanlagt 10 ha poppelodling som binder kol och på så sätt minskar växthuseffekten och förbättrar jorden. Under året blev det också gjort fortsatt taggtrådssanering och fönstermålning på ekonomibyggnaderna. Nu är alla fönstren på ekonomibyggnaderna målade och vi har cirka en halv kilometer taggtrådsstängsel kvar att sanera.

2018

Detta år fick vi hjälp med att täta taket på boningshuset. Sommaren blev väldigt varm så den luft-luft-värmepump som vi installerade på försommaren fick vi god nytta av som luftkonditionering. På sensommaren kunde vi måla fönster som planerat. Den största förändringen i gårdsförvaltningen var att vi fick nya jaktarrendatorer. Ett par danska gymnasielärare med mycket lång erfarenhet av jakt i Sverige. Taggtrådssaneringen närmar sig sitt slut och vi väntar på skogsentreprenörer för gallringsarbeten.

2019

Tidigt på året bestämde vi att gården som saknat namn ska kallas Eirlöfsholm efter gudinnan Eir. Den för fem år sedan påbörjade taggtrådssaneringen kunde planenligt avslutas och nu är Eirlöfsholm en taggtrådsfri zon. Gallringsarbetet i skogen som fick skjutas upp förra året blev nu klart. Vi har beviljats och fått utbetalt EU-stöd för plantering av energiskog, poppel. Bakom stallet har vi tagit en gammal åker i bruk som träda för att förhindra att den växer igen. Den kallas Ingers lycka. Med hjälp av förre ägaren samt böcker och kompendier om bygden har vi fått fram en ägarlängd och berättelse som finns högre upp på denna sida.

2020

På grund av pandemin bodde vi mycket på Eirlöfsholm detta år. Det var sjunde året vi ägde gården så vi vilade oss och njöt av det vi gjort tidigare år. Inga stora projekt detta år således utan bara lite nödvändigt underhåll av byggnader och skötsel av trädgård och marker. Vildsvinen var många och påträngande med sitt bökande både här och där.

2021

Vi har även detta år bott mycket på Eirlöfsholm. Tre små ekonomibyggnader har vi låtit hantverkare laga, rödspruta och måla. Christer målade fem fönster själv eftersom ett var ruttet i karmen och det behövde han laga först. Det finns lite snickarblod i ådrorna efter hans morfar. I år har vi också fått lite hjälp med trädgårdsskötseln och städningen. Vi har planerat en större avverkning i skogen till nästa år. Länsstyrelsen har gett tillstånd till anläggande av en rondell för timmerbilen att vända på och Skogsstyrelsen har gett tillstånd till avverkning av några hektar granåker. Skogsbruket har vi dubbelt miljöcertifierat så avverkningen ska göras miljövänligt och på samma sätt ska vi sörja för återväxten. Vi ska släppa in mer löv och tall i granåkern.

2022

Den planerade vändplatsen för timmerbilen anlades på våren och den planerade miljövänliga avverkningen gjordes på sensommaren. En del av intäkterna la vi på uterummet där taket behövde lagas och så fick vi installerat ett vattenfilter som tar bort järn. Detta år fick vi också nya jaktarrendatorer. Ett litet jaktlag med fäder och söner. Vi hoppas att de kan reducera vildsvinsstammen då böket är till stor olägenhet. Myndigheterna gör slumpmässiga kontroller av gårdsstöd och i år föll slumpen på oss. Tillsammans med en kontrollant från länsstyrelsen gick vi över markerna och allt blev godkänt.

2023

Tidigt på våren fick vi taket på boningshuset behandlat mot påväxt av mossa, lavar och alger. Vi levererade GROT (grenar och toppar som används till förbränning) och planterade cirka 8 000 granplantor. Sen blev det torka men de klarade sig bra. Ett större vindfälle som orsakats av tidigare avverkning fick upparbetas. Där ska vi plantera björk nästa år. Vi har i samråd med Sydved tagit fram en ny grön skogsbruksplan som gäller i tio år. En del av skogen kommer att bli kontinuitetsbruk vilket betyder att man aldrig kalhugger utan alltid låter det finnas träd kvar för naturlig föryngring. Vi har haft besök av Skogsstyrelsen som gav oss råd angående återställande av brynmiljöer mot Sjöbergasjön.